ŞİRKET HABERLERİŞirket Haberleri

METAV 2020, 10 Mart 2020’de Teknoloji Penceresini Düsseldorf’ta açıyor…

METAV 2020 – Batı ve Kuzey Avrupa için Teknoloji Penceresi 10-13 tarihlerinde Düseldorf’ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
VDW (Alman Takım Tezgahları Üreticileri Birliği) fuarlar di-rektörü, Christoph Miller, düzenlediği basın toplantısında, “Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf şehri ihtisas fuarı yeri olarak tercih edilmiştir”dedi.

.METAV üretim teknolojisi ihtisas fuarları hakkında bilgiler veren Miller,”Fuar takvimi sabit bir tarih olmaktadır. Sadece Kuzey Ren-Vestfalya bölge-sindeki değil civarındaki bölgelerde de yerleşik, özellikle makine mühendisliği sektöründeki müşterilerine hitap etmek isteyen her tedarikçi için, mutlaka katılmaları gereken bir etkinlik olmaktadır.

Miller görüşlerini şöyle açıkladı:
“METAV’ı çevreleyen güçlü endüstriyel ortam
Yaklaşık 27.000 METAV ziyaretçisinin büyük bir kısmı, yakla-şık 300 km yarıçaplı bir uzaklıktan gelmektedir. katılımcılar, 12.000’den fazla firma ile temas edebilirler – 2018 yılında 24 ülkeden 560 civarında firma vardı. Bu firmalar metal üretimi ve işlenmesi, elektronik ve elektrik mühendisliği, makine mühendisliği ve taşıt araçları sanayilerinden geli-yorlar. 1,6 milyon çalışan ve 515 milyar Euro’luk ciroya sa-hipler. üçte ikisini karar vericiler oluşturuyordu. Bu ziyaretçi-ler ağırlıklı olarak makine mühendisliği ve otomotiv yan sa-nayiinden gelmekteydiler ve özellikle takım tezgâhları, CAD/CAM sistemleri, test ve ölçüm teknolojisi, otomasyo-nun yanı sıra el aletleri ve kalıp ile model yapımı için gerekli araçlar ile de ilgilenmişlerdir. Yapılan ankete göre, ziyaret-çilerin % 93’ü yüksek düzeyde tatmin olmuştur.

Katılımcıların % 89’u için Kuzey Ren-Vestfalya verimli bir iş merkezidir. Katılımcıların, yüksek kaliteli ziyaretçiler için merkezi bir temas noktasından söz etmeleri bu nedenledir. Müşteriler yüksek düzeyde motivasyonla gelmekte ve yatı-rım yapmak istemektedirler. 2018 yılındaki ziyaretçilerin yaklaşık Dahası, 2018 anketinde, METAV ziyaretçilerinin % 44’ü somut yatırım niyetleri olduğunu belirtmişlerdir. Hatta % 18’lik bir kısım etkinlik sırasında sipariş vermişler veya ihtisas fuarından hemen sonra sipariş verme niyetleri olduğu-nu belirtmişlerdir.

Katılımcılar için Almanya en önemli ileri teknoloji pazarı olmakta. % 69’u, mevcut müşterilerine ileri teknoloji ile ulaşmak istemekteler. % 84’ü yeni iş bağlantıları kurmak ve potansiyel müşterileri tarafından tanınmak istiyorlar. METAV bu her ikisi için de doğru yer olmaktadır.
Son olarak, Endüstri 4.0 metal işleme alanında da hız ka-zanıyor. Buradaki özgün boyutlar ağ tabanlı üretim, bulut uygulamaları, siber güvenlik, veri analizi, 5G, özdevimli öğ-renme, yapay zeka, platform ekonomisi ile sonuncu ama bir o kadar da önemli olan umati – evrensel takım tezgahı ara yüzü ve OPC UA’dır. 2020 yılında METAV, üretimde En-düstri 4.0 bilgi noktası olmakta. Katılımcıların standlarında olduğu kadar destekleyici programlarda da, konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme sunmakta.

“Dijitalleşme ve Otomasyon” tema parkı
Ankete göre, METAV ziyaretçilerinin yaklaşık dörtte biri otomasyon konusu ile ilgilenmekte. Üçüncü mav tema parkı üretimde “Otomasyon ve Dijitalleşme” bunu göz önüne alıyor. Her iki başlık da metal işleme sektörü için ana konulardır ve birçok firmanın gelecekteki gelişimleri için hayati öneme sahiptir. METAV’daki tema parkı, ilginç En-düstri 4.0 çözümlerine ve uygulanan projelere oldukça ek-siksiz bir genel bakış sunuyor. Ayrıca, tema parkı ile bütün-leşmiş uzman forumu, ziyaretçilere sadece çözümler, viz-yonlar ve hedefler hakkındaki gelişmeleri öğrenmenin yanı sıra çok bilgili uzmanlarla konuşma fırsatı da sunuyor. Te-ma parkı VDW ile işbirliği içinde Konradin Verlag tarafın-dan düzenleniyor.

METAV destekleyici etkinlikleri trend konulara genişliyor
METAV ilgili tüm oyuncular arasında uluslararası bilgi alış verişi gerçekleştirilen bir pazardır. Endüstri, bilim, politika ve medya bir araya geliyor. Bu nedenle, sektördeki birçok trend konusu destekleyici programa dahil edilmiştir. Bun-lardan bazıları EMO Hannover’de tartışılmıştır. METAV, Eylül 2019’da EMO’yu ziyaret etme fırsatı bulamamış veya gör-dükleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen tüm uzmanlara, gelecek yılın başında bunu gerçekleştirme fır-satı sunuyor.

Hollanda – Alman iş toplantısı
Son dönemde, yaklaşık 30.000 METAV ziyaretçisinin % 10’u yurt dışından geldi. Ziyaretçilerin geldiği en önemli ülke Hollanda’dır. 2018 yılında, takım tezgâhı ticaretindeki ikili iş hacmi 377 milyon Euro olmuştur. Hollanda, Alman üretici-ler için en önemli pazarlar sıralamasında 13. sırada yer alı-yor. Diğer taraftan, Hollandalı ihracatçılar için de Alman-ya en önemli pazar konumundadır.
. Bununla birlikte, örneğin AB Komisyonu’nun bir anketine göre, “emniyet” ve “ güvenlik” konularının Makine Aksamı Direktifinin revizyonu sırasında göz önüne alınıp alınmama-sı gerektiği ile ilgili argümanlar bir süredir sorgulanıyor. Bu argüman VDW, VDMA ve Avrupa Takım Tezgahları Birliği Cecimo tarafından reddedilmiştir.

Geniş bir yelpazedeki bu ve benzer konular, 10 Mart 2020 tarihinde yapılacak “Değişen Şartlar Altında Takım Tez-gahlarında Güvenlik Teknolojisi” başlıklı VDW Bilgi Gü-nü’nde makine üreticileri, parça tedarikçileri ve iş güvenli-ği uzmanları tarafından çeşitli açılardan incelenecektir. Modern takım tezgâhlarından beklenenler ile bunların ha-len nasıl karşılandıkları gösterilecektir.

Siber Güvenlik – Madalyonun 2 yüzü
İlk defa VDW, VDMA ile birlikte 11 Mart 2020 günü bir siber güvenlik kongresi düzenliyor. Kongre, veri bulunabilirliği ve güvenlik sorusuna yanıt arıyor. VDMA Endüstriyel Güvenlik Yetkinlik Merkezi uzmanları, “makineleri insanlardan koru-maktan” söz ediyorlar, çünkü tecrübeler, teknik sistem sal-dırıları ve arızaların nedeninin insanlar veya sistemin çalış-ma ortamından kaynaklandığını göstermekte. Sistem arı-zalarının önlenmesi, Endüstri 4.0 ortamında çalışan her-hangi bir firma için önemli bir zorunluluktur. Veri servislerine dayalı yeni iş modellerinin başarısı, esas olarak garanti edilmiş güvenliğe dayanmaktadır.

Küresel ekonomi önemli ölçüde zayıfladı. Ekonomi politika-larındaki sapmalar ve özellikle ABD ile Çin arasındaki tica-ret savaşı bu durumu pekiştirdi. Her düzeyde artan koru-macılık dünya ticaretini ve – dahası – uluslararası tedarik zincirlerini etkiliyor. Son olarak, otomotiv endüstrisindeki yeni tahrik teknolojilerine yönelik yapısal değişiklikler daha fazla soruna neden oluyor. Gelişmelerin ne hızda ilerlediği, gelecekte hangi teknolojilerin ne ölçüde kullanılacakları hala sorgulanmakta. Tüm senaryo, dünya çapında sektör-de belirsizliğe neden oluyor. Firmalar çok ihtiyatlı davranı-yorlar ve yatırımları daha artan sayılarda erteliyorlar.