SON HABER

ZAM YAGMURU DEVAM EDİYOR…MALİYE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI…

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bu gün yayınlanan resmi gazetede Zorunlu deprem sigortalarına zam yapıldığını duyurdu.
:ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ŞÖYLE;
MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110 TL, 80 TL, 60 TL, 50 TL ve 40 TL’den az olamaz.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ile iki ila yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Yapı TarzıI. Grup
‰II. Grup ‰III. Grup ‰IV. Grup ‰V. Grup ‰VI. Grup ‰VII. Grup ‰Betonarme2,351,971,511,130,790,520,33Diğer4,143,352,641,981,470,910,5”“(2) İnşaat ruhsat yılı 2000 ve öncesi olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır.(3) Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.(4) Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır.(5) Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dâhil değildir.(6) Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden %10 oranında indirim yapılır.(7) Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya da sürprim uygulanmaz.”“(8) Birleşen indirimler ve sürprimler birbiri ile toplanarak uygulanır.(9) Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları, zemin koşulları ve bina öznitelikleri kullanılarak belirlenir ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanır. Yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir.(10) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:a) Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.b) Diğer: Yukarıdaki gruba girmeyen yapılardır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “190 bin TL” ibaresi “215 bin TL” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Aşağıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her yıl, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel dikkate alınarak belirlenir.”“Yapı TarzıSigorta Bedeli HesabınaEsas Metrekare Bedeli (TL)A-     Çelik, betonarme, karkas yapılar1020B-      Yığma Kagir Yapılar725C-      Diğer Yapılar355”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğin 2 nci maddesi 1/1/2020 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı3/12/201629935 (3. Mükerrer)Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı 17/1/2018-30304